കംഫർട്ട് ചലഞ്ച്

90% പങ്കാളികളും പ്ലാറ്റിന കംഫർട്ടെക്‌ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

 • കംഫർട്ട് ചലഞ്ച് 550 നഗരങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
 • 45800 ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു
 • പ്ലാറ്റിനയും കോമ്പറ്റിഷൻ ബൈക്കും ടോർച്ചർ ട്രാക്കിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
നിങ്ങളുടെ അനുഭവവും ഞങ്ങളുടെ സേവനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുക്കിസിനോടൊപ്പം മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ കുക്കിസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . ഈ സവിശേഷത അപ്രാപ്തമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ , എങ്ങനെ എന്നറിയുവാൻ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതും സംവദിക്കുന്നതും തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുAccept
I’M INTERESTED INPlease select bike model
 • Fill in your details for an enquiry
 • Please select your state
 • Please select your city
 • Please enter your name
 • Please enter your email
 • Please enter your mobile number
 • Readmore
 • Starting at
 • Loan up to 100%*
  & Get 1% Processing Fee
thank you

Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.

send a new query
thank you

We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.

send a new query
x

By signing this form/checking this box, you acknowledge and agree that we may use the information you share with us, to communicate with you through e-mails, text messages and calls, in order to provide our product or service related information and/or for promotional and marketing purposes. All information provided will be secured and processed as per ourPrivacy Policy

Price Info

Variant NameVariant Price

Variant NameVariant Price

Variant NameVariant Price

Ex-showroom price -(change city)

Prices indicated are the ex-showroom prices for the selected city limits only.

All prices are subject to change, and Bajaj Auto Ltd. reserves the right to modify the prices.